Thẻ: dich vu ke khai hai quan

Tháng Tư 24 2016
Dịch vụ hải quan xuất khẩu

Thủ tục hải quan

Hoạt động khai thuê hải quan là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi dịch vụ được cung ứng [...]