Sứ mệnh và tầm nhìn

Vận tải Quyết Tiến luôn xác định rõ hướng đi cho mình

  • Để Tiếp tục kinh doanh khai thác những lĩnh vực có truyền thống, kinh nghiệm nhiều năm qua, cũng là thế mạnh của Công ty. Trước mắt hiện nay phải thực hiện tốt các hợp đồng với các khách hàng.
  • Đầu tư mở rộng, phát huy được hiệu quả các dự án kho bãi, chú trọng phát triển vào thị trường miền Nam. Tiếp tục liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực về các lĩnh vực Logistics, phát triển Forwading, dịch vụ xuất nhập khẩu. Đầu tư nâng cấp phương tiện ôtô vận tải.
  • Đẩy mạnh và cũng là công việc quan trọng của Công ty là làm tốt công tác Marketing để tìm kiếm thêm nhiều hợp đồng hơn nữa, nhất là tại thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc… và khu vực phía Nam.
  • Về công tác quản lý, hoàn thiện toàn bộ thể chế quản lý của Công ty thực hiện tốt các quy chế, quy định đã được ban hành trong thời gian vừa qua.
  • Bên cạnh việc mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Thông qua các hình thức liên doanh, liên kết, ngoài việc tăng cường hợp tác về vốn, Công ty cũng tiếp cận với cách thức vận hành bộ máy, kinh nghiệm sản xuất riêng của các đơn vị liên kết. Từ đó, tiến hành đổi mới một số khâu tổ chức sản xuất theo quy trình. Đồng thời, rà soát lại để hoàn thiện Quy chế tổ chức – hoạt động của đơn vị theo hướng tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban trong công tác tham mưu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.